עזרה BlackBerry Passport

background image

BlackBerry Passport Smartphone

הסרג

:

10.3.2

ךירדמ

שמתשמל

background image

םסרופ

ב

:-

2015-08-04

SWD-20150804154658336

background image

ןכות

םיניינעה

תורדגה

תונוכתו

תויסיסב

...................................................................................................................................

6

שדח

הרודהמב

וז

....................................................................................................................................

6

רישכמה

ךלש

טבמב

ריהמ

.......................................................................................................................

8

המ

הנוש

ב

-

BlackBerry 10 OS

?

..............................................................................................................

9

ילמס

הארתה

.......................................................................................................................................

16

םילמס

טירפתב

....................................................................................................................................

16

תרדגה

רישכמה

ךלש

............................................................................................................................

17

שומישה

תווחמב

..................................................................................................................................

19

תויצקארטניא

תומדקתמ

.......................................................................................................................

26

המאתה

תישיא

לש

רישכמה

...................................................................................................................

27

תפלחה

רישכמ

....................................................................................................................................

28

תודוא

BlackBerry ID

..........................................................................................................................

38

ןופלט

תויורשפאו

תוילוק

.................................................................................................................................

41

ןופלט

.................................................................................................................................................

41

תוארתה

םילוצלצו

................................................................................................................................

50

את

ילוק

..............................................................................................................................................

57

BlackBerry Hub

ראודו

ינורטקלא

.....................................................................................................................

60

BlackBerry Hub

ראודו

ינורטקלא

..........................................................................................................

60

joyn

רובע

ירישכמ

BlackBerry 10

........................................................................................................

89

הידמ

.............................................................................................................................................................

92

יוניש

תמצוע

לוקה

לש

הידמה

.................................................................................................................

92

תומויס

תוכמתנ

לש

יצבוק

ואדיו

עמשו

,

תוינבת

יביכרו

Codec

םיכמתנ

.........................................................

92

ןורתפ

תויעב

:

הידמ

..............................................................................................................................

93

המלצמ

...............................................................................................................................................

93

תונומת

.............................................................................................................................................

102

הקיסומ

............................................................................................................................................

110

םינוטרס

...........................................................................................................................................

114

background image

BlackBerry Story Maker

..................................................................................................................

119

ףותיש

הידמ

......................................................................................................................................

122

וידר

FM

...........................................................................................................................................

123

תורדגה

.......................................................................................................................................................

126

המאתה

תישיא

לש

תורדגה

רישכמה

.....................................................................................................

126

ואדיו

:

ןכדע

תא

תנכות

רישכמה

............................................................................................................

130

הללוס

חתמו

......................................................................................................................................

131

םירוביח

............................................................................................................................................

139

תדלקמ

BlackBerry

הדלקהו

...............................................................................................................

165

הפש

................................................................................................................................................

174

תוטיש

טלק

לש

תדלקמ

.......................................................................................................................

176

תגוצת

ךסמ

.......................................................................................................................................

185

תושיגנ

.............................................................................................................................................

187

יסיטרכ

הידמ

ןוסחאו

..........................................................................................................................

204

שומיש

רישכמב

תועצמאב

BlackBerry Link

.........................................................................................

209

םימושיי

תונוכתו

...........................................................................................................................................

218

ןוגרא

םימושיי

...................................................................................................................................

218

תודוא

BlackBerry Assistant

.............................................................................................................

220

חול

הנש

...........................................................................................................................................

224

ישנא

רשק

.........................................................................................................................................

235

ןועש

................................................................................................................................................

242

ימושיי

Android

.................................................................................................................................

247

תופמ

ו

-

GPS

......................................................................................................................................

249

ןפדפד

..............................................................................................................................................

256

תויגת

תומכח

....................................................................................................................................

264

להנמ

םיצבק

.....................................................................................................................................

268

ןובשחמ

............................................................................................................................................

271

תויביטקודורפ

הדובעו

...................................................................................................................................

273

תודוא

BlackBerry Balance

בחרמו

הדובעה

ךלש

..................................................................................

273

רוכז

.................................................................................................................................................

279

background image

החטבא

יוביגו

...............................................................................................................................................

285

תואמסיס

הליענו

................................................................................................................................

285

המ

שי

תושעל

םא

רישכמה

דבא

וא

בנגנ

.................................................................................................

291

BlackBerry Protect

.........................................................................................................................

292

תקיחמ

רישכמה

ידכ

קוחמל

תא

םינותנה

רישכמב

ךלש

.............................................................................

293

תורדגה

החטבא

.................................................................................................................................

294

רמוש

תואמסיס

.................................................................................................................................

297

העדוה

תיטפשמ

............................................................................................................................................

301

background image

תורדגה

תונוכתו

תויסיסב

שדח

הרודהמב

וז

תורכיה

םע

BlackBerry 10 OS

הסרג

10.3.2

BlackBerry 10 OS

הסרג

10.3.2

קינעמ

ךל

תונוכת

תושדח

םירופישו

ודעונש

ריבגהל

דוע

רתוי

תא

תחטבא

רישכמה

BlackBerry

ךתושרבש

,

רוזעלו

ךל

דובעל

תוליעיב

הבר

רתוי

.

BlackBerry Hub

ךותמ

תמישר

םיצבקה

םיפרוצמה

,

לכות

חותפל

תא

אודה

"

ל

רושקה

ץבוקל

ףרוצמה

ידכ

לכותש

בישהל

העדוהל

רתיב

תולק

.

לכות

קוחמל

תא

תמישר

ישנא

רשקה

םינורחאה

ידכ

עונמל

תא

תגצה

ישנא

רשקה

וללה

תועצהכ

רשאכ

התא

בתוכ

העדוה

.

תחיתפ

ראוד

ינורטקלא

רושק

רובע

ץבוק

ףרוצמ

הקנ

תועצה

ישנאל

רשק

םינורחא

חול

הנש

ונרפיש

תא

הנוכתה

'

בצמ

השיגפ

.'

לכות

רוחבל

תא

תוחול

הנשה

,

ןכו

תא

גוס

םיעוריאה

ךשמו

ןמזה

לש

םיעוריאה

חולב

הנשה

,

םיעפשומה

מ

'

בצמ

השיגפ

.'

רשאכ

התא

עבוק

השיגפ

,

לכות

תוארל

תעכ

יתמ

תשחרתמ

השיגפה

ירוזאב

ןמז

םירחא

.

לכות

רידגהל

תא

חול

הנשה

תגצהל

םירפסמ

םיכלוה

םילדגו

ידכ

ןייצל

דע

המכ

סומע

םוי

םיוסמ

.

לדוגה

ןייצמ

המ

תדימ

סמועה

ךלש

קר

ךלהמב

תועש

הדובע

.

תרדגה

הרוצת

לש

בצמ

השיגפ

הגוצת

המידקמ

לש

ירוזא

ןמז

עוריאב

יוניש

ןפוא

הגוצתה

לש

חול

הנשה

ךלש

המלצמ

ונעציב

םירופיש

היצקילפאב

'

המלצמ

'

תלבקל

תואצות

תובוט

רתוי

םירוזאב

םע

הרואת

השלח

.

הנוכתה

'

יוהיז

םינפ

'

תלעפומ

תרירבכ

לדחמ

,

ונעציבו

הב

םירופיש

ידכ

גיצהל

םינפ

דוקימב

בוט

רתוי

.

ךירדמ

שמתשמל

תורדגה

תונוכתו