BlackBerry Passport - Rozwiązywanie problemów z kontaktami

background image

Rozwiązywanie problemów z kontaktami

Moje kontakty nie zostały połączone automatycznie

W urządzeniu BlackBerry kontakty zostają automatycznie scalone, gdy na pewno należą do tej samej osoby (na przykład
zawierają to samo imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego, BlackBerry ID itd.). Jeżeli na liście kontaktów nadal
widoczne są powielone kontakty, można je scalić w jeden wpis.

1. W aplikacji Kontakty dotknij pozycji zawierającej kontakt i ją przytrzymaj.
2. Dotknij ikony

.

3. Dotknij pozycji zawierających kontakty, które mają być scalone.
4. Dotknij ikony

.

Zdjęcia kontaktów czasami się zmieniają

Po dodaniu do urządzenia BlackBerry konta sieci społecznościowej zdjęcie kontaktu zostaje automatycznie zmienione w
momencie uaktualnienia jego zdjęcia profilowego.

Mam zduplikowane wpisy kontaktów

Jeżeli zaimportowano wpisy kontaktów za pomocą programu BlackBerry Link, po zsynchronizowaniu urządzenia z
komputerem na urządzeniu mogą pojawić się zduplikowane wpisy.
Duplikaty można usunąć, scalając kontakty na urządzeniu lub usuwając dane lokalne z urządzenia.
Aby usunąć zduplikowane wpisy kontaktów przez usunięcie danych lokalnych z urządzenia, wykonaj następujące
czynności:

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.
2. Dotknij ikony

Ustawienia > Konta.

3. Dotknij ikony

.

4. Dotknij ikony Wyczyść lokalne kontakty.

Podręcznik użytkownika

Aplikacje i funkcje

258

background image

OSTRZEŻENIE: Wyczyszczenie danych lokalnych spowoduje trwałe usunięcie wszystkich wpisów kontaktów zapisanych
tylko lokalnie na urządzeniu.