BlackBerry Passport - Rozwiązywanie problemów: Tethering do Internetu

background image

Rozwiązywanie problemów: Tethering do Internetu
Nie można użyć funkcji Tethering do Internetu

• Sprawdź, czy urządzenie BlackBerry jest połączone z siecią komórkową. Jeśli w prawym górnym rogu ekranu głównego

wyświetlana jest ikona

, oznacza to, że urządzenie jest połączone z siecią komórkową.

• Upewnij się, że plan taryfowy usług bezprzewodowych jest skonfigurowany w sposób umożliwiający korzystanie z

funkcji Tethering do Internetu. Jeśli nie, przed skorzystaniem z funkcji Tetheringu do Internetu należy zmienić plan
taryfowy.

• Jeśli Twój plan taryfowy usług bezprzewodowych obejmuje korzystanie z funkcji tetheringu do Internetu podczas

roamingu, sprawdź, czy na ekranie Ustawienia > Sieci i połączenia > Sieć komórkowa przełączanie opcji Usługi
danych jest włączone, a opcja na liście rozwijanej Usługi danych podczas roamingu jest ustawiona na Wł.

• Jeżeli korzystasz z urządzenia w pracy, organizacja może nie zezwalać na korzystanie z funkcji Tethering do Internetu.

Więcej informacji można uzyskać u administratora.

Podręcznik użytkownika

Ustawienia

175