วิธีใช้ BlackBerry Passport

background image

BlackBerry Passport Smartphone

เวอรชัน

: 10.3.2

คูมือผูใช

background image

ตีพิมพ

: 2015-08-04

SWD-20150804122315725

background image

เนื้อหา

การตั้งคาและขอมูลพื้นฐาน

.................................................................................................................................. 6

คุณสมบัติใหมในรีลีสนี้

........................................................................................................................................6

ดูขอมูลโดยรวมเกี่ยวกับอุปกรณของคุณ

...............................................................................................................9

ขอแตกตางเกี่ยวกับ

BlackBerry 10 OS

คืออะไร

? ................................................................................................. 10

ไอคอนการแจง

................................................................................................................................................17

ไอคอนเมนู

......................................................................................................................................................18

การตั้งคาอุปกรณของคุณ

............................................................................................................................... 18

การใชวิธีการ

..................................................................................................................................................20

การใชงานขั้นสูง

.............................................................................................................................................. 28

การปรับแตงอุปกรณของคุณ

............................................................................................................................30

สลับอุปกรณ

..................................................................................................................................................30

เกี่ยวกับ

BlackBerry ID .................................................................................................................................. 43

โทรศัพทและวอยซ

............................................................................................................................................ 47

โทรศัพท

........................................................................................................................................................ 47

การแจงเตือนและเสียงเรียกเขา

.............................................................................................................................58

วอยซเมล

.......................................................................................................................................................66

BlackBerry Hub

และอีเมล

............................................................................................................................... 70

BlackBerry Hub

และอีเมล

............................................................................................................................... 70

joyn

สำหรับอุปกรณ

BlackBerry 10 ..............................................................................................................106

มีเดีย

...........................................................................................................................................................109

background image

เปลี่ยนระดับเสียงมีเดีย

.................................................................................................................................... 109

นามสกุล

รูปแบบ

และ

ตัวแปลงสัญญาณไฟลเสียงและวิดีโอที่สนับสนุน

........................................................................109

การแกไขปญหา

:

มีเดีย

.....................................................................................................................................111

กลอง

......................................................................................................................................................... 111

รูปภาพ

....................................................................................................................................................... 122

เพลง

.......................................................................................................................................................... 131

วิดีโอ

...........................................................................................................................................................136

BlackBerry Story Maker .............................................................................................................................142

การแบงปนมีเดีย

............................................................................................................................................ 146

วิทยุ

FM......................................................................................................................................................147

การตั้งคา

.....................................................................................................................................................150

กำหนดการตั้งคาอุปกรณของคุณเอง

...............................................................................................................150

อัปเดตซอฟตแวรอุปกรณของคุณ

................................................................................................................... 154

แบตเตอรี่และพลังงาน

..................................................................................................................................... 156

การเชื่อมตอ

.................................................................................................................................................166

แปนพิมพ

BlackBerry

และการพิมพ

..................................................................................................................200

ภาษา

...........................................................................................................................................................211

วิธีการปอนขอมูลโดยใชแปนพิมพ

......................................................................................................................213

การแสดงผลบนหนาจอ

.................................................................................................................................. 223

ระบบชวยในการเขาถึง

.....................................................................................................................................225

มีเดียการดและที่เก็บขอมูล

................................................................................................................................ 246

การใชอุปกรณของคุณดวย

BlackBerry Link .................................................................................................. 252

แอปพลิเคชันและคุณสมบัติ

...............................................................................................................................265

การจัดระเบียบแอปพลิเคชัน

..............................................................................................................................265

background image

เกี่ยวกับ

BlackBerry Assistant ..................................................................................................................... 268

ปฏิทิน

......................................................................................................................................................... 273

ผูติดตอ

...................................................................................................................................................... 286

นาฬิกา

........................................................................................................................................................295

แอปพลิเคชัน

Android....................................................................................................................................301

แผนที่และ

GPS.............................................................................................................................................. 303

เบราวเซอร

...................................................................................................................................................312

สมารทแท็ก

..................................................................................................................................................321

ตัวจัดการไฟล

..............................................................................................................................................326

เครื่องคิดเลข

................................................................................................................................................ 330

ผลผลิตและการดำเนินงาน

............................................................................................................................... 333

เกี่ยวกับ

BlackBerry Balance

และพื้นที่งานของคุณ

.......................................................................................... 333

ขอควรจำ

.................................................................................................................................................... 340

การรักษาความปลอดภัยและการสำรองขอมูล

..................................................................................................... 348

รหัสผานและการล็อก

......................................................................................................................................348

จะตองทำอยางไรหากอุปกรณของคุณสูญหายหรือถูกขโมยไป

............................................................................... 356

BlackBerry Protect ....................................................................................................................................357

การลางอุปกรณของคุณเพื่อลบขอมูลอุปกรณของคุณ

...................................................................................... 359

การตั้งคาการรักษาความปลอดภัย

....................................................................................................................360

ที่เก็บรหัสผาน

..............................................................................................................................................363

คำประกาศทางกฎหมาย

...................................................................................................................................369

background image

การตั้งคาและขอมูลพื้นฐาน

คุณสมบัติใหมในรีลีสนี้

การแนะนำ

BlackBerry 10 OS

เวอรชัน

10.3.2

BlackBerry 10 OS

เวอรชัน

10.3.2

จะมีคุณสมบัติใหมและการปรับปรุงที่ออกแบบมาเพื่อใหอุปกรณ

BlackBerry

ของคุณมีความปลอดภัย

ยิ่งขึ้น

และชวยใหคุณสามารถทำงานไดผลดียิ่งขึ้น

BlackBerry Hub

จากรายการเอกสารแนบ

คุณสามารถเปดอีเมลที่เกี่ยวของกับเอกสารแนบ

ชวยใหสามารถตอบกลับขอความไดอยางงายดาย

คุณสามารถลางรายการผูติดตอลาสุด

เพื่อปองกันไมใหแสดงคำแนะนำผูติดตอเหลานั้นเมื่อคุณเขียนขอความ

เปดอีเมลที่เกี่ยวของสำหรับเอกสารแนบ

ลางคำแนะนำผูติดตอลาสุด

ปฏิทิน

มีการเสริมแตงคุณสมบัติโหมดการประชุม

คุณสามารถเลือกปฏิทิน

เชนเดียวกับประเภทและระยะเวลาของกิจกรรมในปฏิทินซึ่งมีผลในโหมดการ

ประชุม
เมื่อคุณมีการกำหนดตารางเวลาการประชุม

คุณจะสามารถดูเวลาของการประชุมในโซนเวลาอื่นไดแลวเดี๋ยวนี้

คุณสามารถตั้งคาปฏิทินของคุณเพื่อแสดงตัวเลขที่เพิ่มขึ้นซึ่งเปนการแสดงถึงภาวะที่ยุงของวันนั้นๆ

ขนาดจะเปนการแสดงถึงภาวะที่ยุงในระหวาง

ชั่วโมงทำงานเทานั้น

กำหนดคาโหมดการประชุม

แสดงตัวอยางโซนเวลาในกิจกรรม

เปลี่ยนวิธีการแสดงผลปฏิทินของคุณ

คูมือผูใช