BlackBerry Passport - Đồng hồ bấm giờ

background image

hồ bấm giờ

1.

Nhấn

>

.

2.

Nhấn

.

3.

Để

bắt đầu một vòng mới, gõ vào Vòng Đua.

Hướng

dẫn sử dụng

Ứng

dụng và tính năng

260

background image

Bộ

đếm giờ

Cài

bộ đếm giờ

1.

Nhấn

>

.

2.

Chạm

và giữ phần mặt số phía ngoài mặt đồng hồ.

3.

Trượt

mặt số quanh mặt đồng hồ đến giờ mong muốn của bạn.

4.

Nhấn

.

Mẹo:

Mặt số cho phép bạn cài bộ đếm giờ theo các bước một phút. Để cài phút và giây xác định cho bộ đếm giờ, hãy nhấn

.

Nhấn vào danh sách thả xuống Cài thời gian. Di chuyển lên hoặc xuống để điều chỉnh giờ, phút và giây mà bộ đếm giờ

sẽ

được cài.

Thay

đổi âm báo bộ đếm giờ

1.

Nhấn

>

.

2.

Nhấn

.

3.

Nhấn