BlackBerry Passport - Thay đổi mật khẩu BlackBerry ID

background image

đổi mật khẩu BlackBerry ID

1.

Trên

màn hình chính, vuốt từ trên cùng của màn hình xuống.

2.

Nhấn

Cài đặt > BlackBerry ID.

3.

Nhấn

Đổi mật khẩu.

Thay