BlackBerry Passport - Thay đổi cài đặt cho kịch bản tự động

background image

đổi cài đặt cho kịch bản tự động

Bạn

có thể thay đổi các cài đặt để cải thiện kịch bản tự động do thiết bị BlackBerry của bạn tạo ra. Bật gắn thẻ địa lý và

thêm

địa chỉ nhà của bạn sẽ giúp thiết bị phân nhóm các ảnh chụp và video của bạn với nhau một cách hợp lý. Ví dụ, khi

bạn

bật gắn thẻ địa lý, thiết bị của bạn có thể tạo ra những kịch bản dựa trên nơi các hình ảnh và video đã được ghi hình.

1.

Trong

ứng dụng Ảnh, hãy vuốt xuống từ trên cùng của màn hình. Nhấn vào

.

2.

Thực

hiện bất cứ thao tác nào sau đây:

• Để thêm thẻ địa lý vào ảnh chụp của bạn, hãy nhấn Bật Gắn thẻ địa lý. Bật khóa chuyển Gắn thẻ địa lý cho ảnh.
• Để thêm địa chỉ nhà của bạn, trong ứng dụng Bản đồ, hãy nhấn

> Địa điểm của tôi. Nhấn

> biểu tượng

Thêm

Địa chỉ nhà. Nhập vào địa chỉ của bạn. Trong ứng dụng Ảnh, hãy nhấn

.

Nhấn vào một địa chỉ.

• Để cài bán kính quanh nhà của bạn, trong trường Bán kính quanh nhà, hãy nhập vào một khoảng cách.

Sửa